Eskişehirliyiz.biz Ana Sayfa Eskişehir Apart Yurt Rehberi  
Üye Ol Üye Giriş
ESMMMO Yapılandırma Konusunda Bilgilendirme - Eskişehirliyiz Biz Eskişehir Haber Eskisehir Haberleri Gundem Güncel Konular ve Tartışmalar
Eskişehir Haber
www.eskisehirliyiz.biz
Ana Sayfa
Güncel Polis Spor Politika Kültür-Sanat Ekonomi Otomobil Eğitim Sağlık Bilim Teknoloji Ekoloji Yaşam Magazin
  23 Temmuz 2018 Pazartesi  
“Eskişehir Uluslararası Film Festivali”
Bu sanayide işe var
Anne babalar dikkat! Bu kazalar yazın artıyor!
HALK SAĞLIĞI SOKAĞI AÇILIYOR
ESMMMO Yapılandırma Konusunda Bilgilendirme
12.07.2018 

7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNLA İLGİLİ

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun, 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu Kanun ile vergi ve SGK alacakları ile çeşitli kanunlar uyarınca kesilen idari para cezalarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, yurt dışında bulunan varlıkların getirilerek beyanı ve imar affı gibi düzenlemeler içermektedir.

İlgili kanunu aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Vergi Borçlarının Yapılandırılması:

7143 sayılı Kanun ile genellikle 31.03.2018 tarihi ve daha önceki dönemlere ait vergi ve cezaları kapsamakta olup yapılandırma için başvuru 31 Temmuz 2018’de sona ermektedir. Ödeme ise peşin veya ikişer aylık dönemlerde azami 18 taksitle yapılabilecek olup, ilk taksit 30 Eylül 2018 tarihine kadar ödenecektir.

Kanunda alacakların yapılandırılmasında, alacağın kesinleşmiş, yargı aşamasında veya inceleme safhasında olmasına göre farklı durumlar ayrı ayrı düzenlenmiştir.

1) Kesinleşmiş alacaklarda, ödenmemiş olan vergilerin tamamı ile Kanun’un yayım tarihine kadar Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanacak tutar süresinde ödenirse, gecikme faizi ve gecikme zamları silinmektedir.  

2) Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar için alacağın yargıda hangi süreçte olduğuna göre farklı bir düzenleme yapılmıştır. Bu hükümden yararlanılması için açılan davalardan vazgeçilmesi gerekmektedir.

3) İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler açısından ise Kanunun yayımı tarihinden önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemelerine matrah artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilir. İnceleme matrah farkı tespit edilmesi halinde önce matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah, incelemede bulunan matrah farkından indirilir. Daha sonra, vergi asıllarının %50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar; vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 75’inden vazgeçilmektedir.

Matrah ve Vergi Artırımı:

7143 sayılı yasa ile getirilen diğer bir imkan ise, mükelleflere 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin olarak gelir vergisi, kurumlar vergisi, muhtasar ve KDV beyanlarını artırma imkanı tanınarak, artırım yapılan yıllar vergi incelemesi dışında tutulabilecektir. Buna göre, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık vergiye esas alınan matrahlarını, 31 Ağustos 2018 kadar, kanunda belirtilen oranlarda artırırlarsa incelemeden kurtulmuş olacaklardır. Matrah artırımı tutarları peşin veya 6 eşit taksitte ödenebilecektir. Matrah artırımlarının süresinde ödenmemesi halinde ilgili yıllar için inceleme yapılabilecektir.

İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedeliyle, 31 Ağustos 2018 tarihine kadar bir envanter listesi ile bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebileceklerdir. Bildirim konusu yapılan kıymetler genel KDV oranına tabi ise % 10, indirimli orana tabi ise tabi olduğu oranın yarısı oranında sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanıp beyan edilecektir. Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen KDV indirim konusu yapılamazken, emtia üzerinden ödenen KDV indirim konusu yapılabilecektir.

İşletmelerin kayıtlarında yer aldığı halde gerçekte mevcut olmayan mallar ise  31 Ağustos 2018 tarihine kadar aynı türden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarını düzeltebileceklerdir. Eczaneler, kayıtlarında yer aldığı halde stoklarında yer almayan ilaçları, maliyet bedeli üzerinden % 4 oranında KDV hesaplamak ve fatura düzenlemek suretiyle, kayıtlarından cezasız ve faizsiz bir şekilde çıkarabilirler.

Kasa ve Stok Affı: Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31.12.2017 tarihi itibarı ile bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile ortaklarından alacaklı bulunduğu 31 Ağustos 2018 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle düzeltebilmelerine imkan sağlanmaktadır. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında vergi hesaplanarak beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

Varlık Barışı:

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30/11/2018 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edebilirler.

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden % 2 oranında vergi tarh edilir ve bu vergi, 31/12/2018 tarihine kadar ödenir.  31 Temmuz 2018 tarihine kadar yurt dışındaki varlıklar bildirilip Türkiye’ye getirilirse veya Türkiye’deki varlıklar beyan edilip defterlere kaydedilirse % 2’lik vergi de alınmayacaktır.

SGK Prim Borçları:

2018/ Mart ayı ve öncesi dönemlere ait, 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarının; Sigorta primleri, İşsizlik sigorta primi, İdari para cezaları, Yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,  BAĞ-KUR sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet süresinin ihyası halinde doğacak alacaklarda bu kanun kapsamına dahil edilmiştir. Ayrıca; 2018 Nisan ayı ve öncesine ait genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tahsilinden vazgeçilecektir. Gelir testine hiç gitmeyen genel sağlık sigortalılarının, 30/11/2018 tarihine kadar gelir testine gitmeleri ve gelirlerinin düşük olduğunun belirlenmesi halinde tüm borçları hazinece karşılanacaktır.

Bağ-Kur Borçlarının Silinmesi:

Bağ-Kur sigortalılarından,  31 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlar, borçlarını Temmuz ayı sonuna kadar ödemeleri ya da yapılandırmaları mümkündür. Bu tarihe kadar bu işlemi yapmayanların sigortalılığı durdurulacak. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu sürelere ilişkin SGK alacakları takip edilmeyerek bunlara SGK alacakları arasında yer verilmeyecek. Sigortalılıkları durdurulanlardan 4(b) kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1 Haziran 2018 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacaktır.

İmar Affı:

İmara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır. 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır. Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri şartıyla, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın, tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir. Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılabilecektir. Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli; arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden, konutlarda %3, ticari kullanımlarda % 5 olarak hesaplanacak ve 31.12.2018 tarihinde kadar yatırılabilecektir.

 

Neşet ERTOY
ESMMMO Başkanı

Seminer Konuşmacıları:

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı  

Hüseyin ACAR - Gelir İdaresi Grup Müdürü

Cengiz DURUR - Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı

Gülten YILDIRIM - Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı

 

SGK Eskişehir İl Müdürlüğü

Hidayet MERCAN -Sosyal Güvenlik Denetmeni

Yaşar EYVAZ - Yunusemre Merkez Müdür Yrd.

Burhan ERDOĞMUŞ - Servis Şefi

Derya VARDAR - Servis Şefi

 

Gönderen: haber
194 defa okundu 

Paylaş

Bu habere yorumlar


Ekonomi Haberleri
En Çok Okunanları
Alo Kalabak 5 Lira Oldu! KALABAK SUYA ZAM İSTEMEDİK
Sanayicilerimiz Kamu Kurumlarına ve Üniversitelerimize Artık Daha Yakın !
ESO’dan Yılmaz’a hayırlı olsun ziyareti
GÜLER’DEN ESKİŞEHİRSPOR’A ANLAMLI DESTEK
BEBKA Temmuz Ayı Toplantısı Eskişehir’de Yapıldı
BAKAN KURUM “İMAR BARIŞI” SON VERİLERİ AÇIKLADI
ESO ’dan TÜMSİAD a Ziyaret
Algı operasyonlarına en özet şekilde muhteşem cevap! VİDEO VİDEOLU
Karabuğday Artık Eskişehirde
Eskişehir’de Tarım ve Teknoloji Birleşiyor
İstihdam Seferberliğinde Tarihi Rekor Kırdık
Eskişehir Çiftçisinin Kredi Borçları Bir Yıl Süreyle Erteleniyor
2018 Yılı Genç Çiftçi Projesi Sonuçları Açıklandı
Buzağı Desteği Başvuruları Başladı
Dövizdeki dalgalanma ve “KDV İstisnası” sağlık sektörünü nasıl etkileyecek?
 


Ekonomi Haberleri
 
 
BAKAN KURUM “İMAR BARIŞI” SON VERİLERİ AÇIKLADI
BAKAN KURUM “İMAR BARIŞI” SON VERİLERİ AÇIKLADI
ESO ’dan TÜMSİAD a Ziyaret
BEBKA Temmuz Ayı Toplantısı Eskişehir’de Yapıldı
Sanayicilerimiz Kamu Kurumlarına ve Üniversitelerimize Artık Daha Yakın !
ESO’dan Yılmaz’a hayırlı olsun ziyareti
GÜLER’DEN ESKİŞEHİRSPOR’A ANLAMLI DESTEK
Arnavutluk Eskişehir arasında sanayi köprüleri kurulacak
Markanızın büyümesini hedefliyorsanız
ESO’nun URGE Projesine destek
Tümsiad dan Eskişehir Kosgep İl Müdürü ne hayırlı olsun ziyareti

Eskişehir Tüm Sanayicileri ve İş İdamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı  Ali Engiz, Es...

KADIN GİRİŞİMCİLER ANKARA’DA BULUŞTU

Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Hüsniye Tali, Ankara’da T...

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ARTIK DAHA GÜÇLÜ

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu yakın zamanda KOBİ Bölgesindeki f...

Eskişehir’e 40 Milyonluk Proje

Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı" kapsamında 65 yatırımcıyla hibe sözl...

Bu sanayide işe var

Eskişehir Sanayi Odası üyelerinin artan çalışan ihtiyacını karşılamaya yönelik &...

 


Önceki Başlıklar
İMAR BARIŞI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, kamuoyunda ‘İmar Barışı’ olarak bile...

ETO’dan Ankara Çıkarması

ETO Başkanı Metin Güler, beraberindeki heyet ile birlikte Ankara’da gerçekleşti...

Bakan Pekcan duyurdu! Türkiye’de bir ilk olacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarc...

ANADOLU LANDINI “DEMO GÜNLERİ” İLE ESKİŞEHİRLİ ÇİFTÇİLERLE BULUŞUYOR

Anadolu Motor ve İtalyan traktör üreticisi Argo Tractors ortaklığı ile kurulan Anadolu ...

Türk Telekom, PİLOT ile yeni girişimlere 1 milyon TL destek sağlayacak

Türk Telekom’un girişim hızlandırma programı PİLOT’ta 6. dönem başladı

MESLEK HASTALIKLARI İÇİN‘ERKEN UYARI SİSTEMİ’ HAYATA GEÇTİ

ERKEN UYARI SİSTEMİ ARTIK MESLEK HASTALIKLARI İÇİN DE ÇALIŞACAK


İŞ YERİ H...

Mülakata çağırılmanızı sağlayan bir ön yazı için 5 ipucu

Hayalinizdeki işi yapmak için yoğun rekabetle karşı karşıyasınız. Hatta birçok raki...

Emekliye çifte zam hesapta

Milyonlarca emekli hem maaş hem de ek ödemelerini zamlı olarak almaya başlıyor. Temmuz zamla...

ESGİAD, EOSB’Yİ ZİYARET ETTİ

Eskişehir Genç İş Adamları Derneği (ESGİAD) Başkanı Ulaş Entok ve Yönetim Kurulu &uum...

MÜTEAHHİTLERİN LÜKS TUTKUSU SATIŞLARI DURDURDU

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında eski konutlardan ultra lüks kon...

Tarım istihdamdaki gücünü koruyor…

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Tarım, Nisan ayında 5 milyon 305 bin kişiye istihdam sağladı, işsiz...

Bakan KURUM İnşaat Sektörü Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum inşaat sektörü temsilcileriyle bir araya ...

"simit fiyat tarifesi uygun bulunmasın…"

Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinin simit Satış Fiyatına Yaptığı yüksek ...

GEÇEN YIL AR-GE’YE 10,7 MİLYAR LİRA HARCADIK

Türkiye’de Ar-Ge çalışmaları için geçen yıl 10 milyar 710 milyon ...

Doktar, ‘‘Çiftçinin Nabzı Araştırması’’ sonuçlarını açıkladı

En önemli bulgu çiftçinin maliyet analizi, sigorta yaptırma gibi finansal yetk...

 
Evde bakım yardımı, bu ay zamlandı

Devlet, bakıma muhtaç engelli ve yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların haya...

JCR EURASIA RATING’DEN ALBARAKA’YA YÜKSEK NOT

JCR Eurasia Rating (JCR) Albaraka Türk’ün Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurum...

TEI MİLLÎ ÜRÜNLERİNİ İNGİLTERE’DE SERGİLEYECEK

Türkiye’nin havacılık motorları alanındaki lider firması TEI - TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş...

Yapı Malzemeleri Sektörü, ESO ile dünyaya açılıyor

Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Desteklenmesi (URGE) programı kaps...

"15 Temmuz Karanlıktan Aydınlığa Uzanan Bir Destandır"

MÜSİAD Ankara Başkanı ve DEİK Türkiye – Endonezya İş Konseyi Başkanı İlhan Erdal,...

Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz ihracat ile yükselecek

TİM Başkanı İsmail Gülle: “Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz ihracat ile yükselecek&...

Avrupa Eskişehir Kirazı Tüketiyor

Mihalıççık İlçemizde Kiraz Hasadı tamamlanmak üzere İklimi ve yüks...

Yeni süreç başladı

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay Eskişehir Sanayi Odası’nı ziyaret etti...

Kanatlıda Mayıs Ayında Üretim Arttı

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Mayıs ayı itibarıyla son bir yılda tavuk eti üretimi 2,2 milyo...

MİLLETVEKİLİ GÜNAY ETO’DA EKONOMİYİ DEĞERLENDİRDİ

ETO Başkanı Metin Güler’i ziyaret eden AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur G&uum...

KALKINMA AJANSI UZMANLARINA BURSA’NIN DEĞERLERİ TANITILDI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ev sahipliğinde, ülke genelindeki Kalkınma A...

Elektrikçiler Odası’ndan Üyelerine Sertifikalı Eğitim

Esnaf Odaları Birliğine bağlı Elektrikçiler odası tarafından üyelerine yönelik d...

Eskişehir Vergi Dairesinden TÜMSİAD’a Ziyaret

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Şahin DEMİRCİ ve Grup Müdürleri, TÜMSİAD Eskişehir...

Sarar ve CCS A.Ş. ’de Toplu Sözleşme İmzalandı

Sarar – CCS A.Ş. ve Öz iplik-İş sendikası arasında başlayan toplu sözleşme gö...

MİLLETVEKİLİ GÜNAY’DAN EOSB’YE ZİYARET

Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yö...

 
 
En Çok Okunanlar
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Eskişehir'i Sosyal Medyadan Takip Edin...

YAZARLAR
 
BATUHAN ÇİTEMEL
BİTKİ ÇAYLARI VE SAĞLIĞIMIZ ÜZERİNE FAYDALARI
 
GÜNDOĞDU YILDIRIM
BEŞ YILDIZLI TÜKETİM
 
Hüseyin DÜŞ
Vakit Değiştirme Vakti!..
 
Hüseyin GÜVEN
OP. DR. KAYIHAN ÇAĞLAR ‘NEREDE KALMIŞTIK’ (2)
 
Konuk Yazar
10 milyon kesseniz ne olur!
 
Mehmet KIZILKAYA
Düşmanın En Zor Olanı “Nefis”
 
Mehti Saraç
SÜPERBAHİS(BAHİS SİTESİ)CİDDİ ŞEKİLDE DOLANDIRIYOR
 
 
 
Nevzat Laleli
TARİKATLAR NE KADAR MUHKEM
 
Özgür TIKIZ
Bu Sorunun YANITI VAR MI? Asfalt Parası Alınmasın da Diyen Aynı Kişilerdi
 
 
 

Son Yorumlar
Gazi yakup satar caddesinde de bitmemiş bir kaldır... devamı
Bu arkadaş da komşusu olacakmıymış acaba; https://... devamı
 

 

Eskişehir Kültür Sanat
online ziyaretçi: 1098
online üye: 0
 
Telif hakkı saklıdır © 2000-2018 Eskişehir Reklam
Eskişehirliyiz.biz Anasayfa | Giris Sayfan Yap | Sık kullanılanlara ekle| WebMaster Kodu | İletişim  
eskişehir

eskisehir@eskisehirreklam.com
 
eskişehir apartlar  eskişehir günlük kiralık